O nás

O FOSTER FACILITY

Společnost Foster Facility a.s. je poskytovatelem komplexních úklidových služeb pro hotelový a retailový segment, poskytuje montážní práce, služby zprostředkování zaměstnání a od roku 2017 buduje také stavební divizi. Společnost Foster Facility zaručuje nejvyšší standardy nadnárodních společností.

Zakládáme si na kvalitní komunikaci se zákazníky, chápeme jejich potřeby a snažíme se jim maximálně vyhovět. Budujeme transparentní společnost, u které klienti vždy vědí, kam investují své peníze. Naší ambicí není vydělávat na našich klientech, ale s nimi.

Náš úspěch definujeme přes spokojenost našich klientů.

Naší vizí je vybudovat takovou společnost, která bude spolehlivým a respektovaným partnerem na evropském trhu.

Společnost Foster Facility a.s. má jediného akcionáře společnost Foster Holding s.r.o., se sídlem Praha 3, Pod kapličkou 3149/18, IČ: 01655582, DIČ: CZ01655582. Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209960.

Co nás charakterizuje

· Cena / Výkon
· Odbornost / Porozumění
· Spolehlivost
· Transparentnost
· Odpovědnost
· Vstřícný přístup k zákazníkům
· Flexibilita
· Zaměření na kvalitu a spokojenost zákazníků
· Přístupnost a úroveň chování
· Zaměření na detaily
· Respektujeme naše zaměstnance a jejich potřeby

Etický kodex

Etický kodex společnosti FOSTER FACILITY obsahuje důležitá pravidla chování, která nám mají pomoci k tomu, abychom správně a přiměřeně odpověděli na etické a právní otázky, s nimiž se setkáváme při strategických úvahách a rozhodovacích procesech.

1. COMPLIANCE

Dodržování platných právních a ostatních předpisů (compliance) je základem našeho rozhodování a jednání při podnikání a je pevně zakotveno v naší podnikové kultuře.

2. ZÁKAZ KORUPCE

FOSTER FACILITY je proti korupci a poskytování úplatků. Obchodní praktiky, při nichž se využívá nekalých prostředků, nejsou tolerovány. Pracovníci FOSTER FACILITY nesmějí nabízet svým obchodním partnerům žádná zvýhodnění, která vedou k narušení objektivního a fair obchodního rozhodování nebo by mohla třeba jen budit takový dojem, ani od nich nesmějí taková zvýhodnění obdržet nebo přijímat.

3. ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Ve společnosti FOSTER FACILITY se činí podnikatelská rozhodnutí výlučně v nejlepším zájmu firmy. Případnému střetu zájmu se soukromými záležitostmi nebo jinými ekonomickými nebo jakýmikoli dalšími aktivitami, a to i takovými, které se týkají blízkých osob nebo organizací, je třeba zamezit už v zárodku. Jestliže k němu přesto dojde, je takový případ nutno řešit v souladu s právními předpisy a platnými interními směrnicemi. Podmínkou takového postupu je transparentní informování nadřízeného o střetu zájmů.

4. PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Žádný zaměstnanec se nesmí, ať již sám nebo společně s dalšími, dopouštět jednání, kterým porušuje tuzemské nebo zahraniční předpisy proti praní špinavých peněz. V případě pochybností ohledně přípustnosti transakcí, které zahrnují převod hotovosti, je nutno co nejdříve kontaktovat příslušné finanční oddělení.

5. DARY A DALŠÍ MAJETKOVÉ VÝHODY

Pracovníci FOSTER FACILITY nesmějí při své pracovní činnosti požadovat, přijímat, nabízet nebo poskytovat – ať již přímo nebo nepřímo – neoprávněné majetkové výhody v podobě peněžních plateb, darů nebo jakýchkoli jiných příspěvků nebo plnění. To platí ve vztahu k jednotlivcům, podnikům a také úředním orgánům nebo jiným institucím. Zvlášť nesmí být nabízeny nebo poskytnuty jakékoli výhody oficiálním představitelům tuzemských nebo zahraničních institucí. Výjimku představují pouze běžné příležitostné nebo reklamní dárky, pohoštění nebo jiné příležitostné požitky, které mají prokazatelně malou hodnotu.

6. INTERNÍ [INSIDER] INFORMACE

Informace, které získávají zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti, nesmějí využívat pro vlastní účely ani v zájmu třetích osob. Jestliže zaměstnanci obdrží informace o interních záležitostech zákazníků nebo společnosti FOSTER FACILITY, které mohou mít vliv na kotaci na burze, musí s těmito informacemi nutno zacházet jako s důvěrnými a nesmí je předat třetím osobám. Využívání těchto informací pro vlastní nebo cizí účely je přísně zakázáno.

7. UTAJENÍ A OCHRANA DAT

Velká část obchodních informací společnosti FOSTER FACILITY je důvěrná nebo právně chráněna, a proto se na ně vztahuje povinnost utajení. To neplatí, pokud zveřejnění takových informací schválila společnost FOSTER FACILITY nebo pokud zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo nařízení.

Povinnost utajení se zvlášť vztahuje na duševní vlastnictví. Patří sem obchodní tajemství, patenty, známky, značky a autorská práva, ale také podnikatelské a marketingové plány, návrhy, obchodní dokumentace, údaje o platu a veškeré ostatní nezveřejňované finanční údaje a zprávy.

Všechny osobní informace o zaměstnancích, zákaznících, obchodních partnerech a dodavatelích a rovněž o ostatních třetích osobách využívá FOSTER FACILITY s náležitou péčí, se zachováním principu důvěrnosti a důsledným dodržováním legislativy v oblasti ochrany dat. Ochraně těchto informací je nutno věnovat maximální péči.

8. CHOVÁNÍ V OSOBNÍM STYKU

FOSTER FACILITY a její zaměstnanci jednají ve styku se zákazníky, dodavateli, spolupracovníky a ostatními osobami korektně a s respektem. Nedochází k narušování lidské důstojnosti a soukromí. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat ve vzájemném styku otevřeně, fair a s respektem a usilovat o nalezení společného řešení vzniklých problémů.

9. ZÁKAZ DISKRIMINACE

Diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, věku, vyznání nebo smýšlení, rasové nebo etnické příslušnosti, národnostního nebo sociálního původu nebo postižení pracovníků je zakázána. V mezinárodním styku je nutno respektovat zvyklosti jiných národů. Zaměstnanci i vedoucí pracovníci jsou povinni aktivně vystupovat proti diskriminaci.

10. IMPLEMENTACE A KONTROLA DODRŽOVÁNÍ

Pravidla, která jsou obsažena v tomto etickém kodexu, patří k pilířům firemní kultury FOSTER FACILITY. Jednotné dodržování těchto principů je nezbytně nutné. Odpovědnost za ně nese každý zaměstnanec.

Jestliže má kterýkoli zaměstnanec dotazy nebo připomínky k bodům, které jsou uvedeny v tomto etickém kodexu, nebo má poznatky o případném porušení pravidel chování, která jsou v něm obsažena, měl by se s takovou záležitostí neprodleně obrátit na svého nadřízeného. Může to případně učinit také anonymně nebo na základě zásady důvěrnosti.

11. ODPOVĚDNOST

Pravidly tohoto etického kodexu jsou vázáni všichni zaměstnanci a členové vedení společnosti FOSTER FACILITY. Etický kodex obsahuje hodnoty, zásady a pravidla jednání, z nichž vychází FOSTER FACILITY ve své podnikatelské činnosti. Cílem vedení společnosti je dodržování etických norem a vytvoření pracovního prostředí, které podporuje integritu, respekt a fair chování.

Z porušení tohoto etického kodexu se vyvozují důsledky. V závažných případech může jeho porušení vést k výpovědi pracovního poměru.

Služby

ZAMĚŘUJEME SE NA POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ A PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ SÍLY.

HOSPITALITY
Společnost Foster Facility a.s. se od začátku svého působení na trhu věnuje poskytování služeb v oblasti Hospitality.

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO HOTELY

· Pravidelný úklid hotelových pokojů
· Pravidelný úklid společných prostor, hotelového zázemí, kongresových sálů, hotelového wellness
· Jednorázové a generální úklidy – čištění klimatizací, čistění bazénů, čištění koberců a čalouněného nábytku, výškové čištění skleněných ploch, fasád
· Úklid venkovních prostor, odklízení sněhu
· Péče o venkovní a interiérovou zeleň

HOUSEKEEPING

· Úklid pokojů dle standardů hotelů, výměna a kontrola lůžkovin a froté prádla, různé způsoby zastýlání, dodávky technického vybavení pro pokojské, dodávání hotelové kosmetiky a hygienického servisu pokojů, doplňování minibarů, tiskovin a informačních letáků, kontrola technického stavu pokojů, zajišťování praní, údržba a chemické čištění hostovského prádla

STEWARDING

· Úklid restaurací, salonků a lobby barů, mytí veškerých typů nádobí, úklid kuchyní a jejich vybavení dle hygienických směrnic, strojové vybavení pracovníků úklidu, zajištění pomocných prací na mimořádných akcích
· Pro každý objekt zajišťujeme kompletní a stálý tým zaměstnanců – Executive housekeeper, Supervizory (patrové hospodyně), kuchyňské hospodyně, pracovníky prádelny pokojské, housemany a denní či noční služby dle požadavků hotelu. Součástí služeb jsou dodávky pracovního oblečení zaměstnanců dle standardu hotelu.

GENERÁLNÍ ÚKLID

· Výškové čištění skleněných ploch, speciální čistění fasád za pomoci horolezecké techniky, mytí oken a skleněných příček, čištění koberců a čalouněného nábytku, strojní čištění podlah, nanášení vosků na bázi polymerů, krystalizace mramoru, speciální a hygienické služby.

VÝŠKOVÉ PRÁCE

· Nátěry a opravy fasád, nátěry konstrukcí, montáž hromosvodů, montáž vzduchotechniky, spárování panelových domů, kácení stromů, instalace vánočních stromů, mytí a čištění fasád, ochrana proti ptactvu, odstranění grafity, stavební práce, hydroizolační práce.

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

· Celoroční údržba zeleně, sekání travnatých ploch, prořezávání stromů, návrhy a výsadba venkovních i interiérové flóry, údržba odpočinkových a parkových zón.

POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KRYTI

· Pokládka koberců, možnost pokládky s kobercovou podložkou
· Lepení kobercových pruhů a lišt
· Lepení koberců na schody
· Pokládka PVC, linolea a marmolea
· Pokládka vinylových podlah

RETAIL
Společnost Foster Facility a.s. se od začátku svého působení na trhu věnuje poskytování služeb v oblasti Retailu.

ÚKLID ADMINISTRATIVNÍCH A OBCHODNÍCH PROSTOR

· Denní úklid ve stanovených četnostech a rozsahu prací
· Denní služba – zajištění operativních úklidových prací
· Dlouhodobé harmonogramy specifických úklidů v návaznosti na pravidelnou údržbu
· Využití speciálních technologií s ohledem na odlišné povrchy (kámen, mramor, dřevo)
· Strojní mytí podlahových krytin a jejich následná údržba
· Zajištění hygienického programu
· Třídění a nakládání s odpady
· Čistění a celoroční údržba venkovních prostor

PRŮMYSLOVÝ ÚKLID

· Úklid výrobních a technologických hal
· Úklid skladových a logistických areálů
· Úklid vozoven, garáží a dep
· Strojní mytí opravárenských hal, montážních a servisních jam
· Servisní služby – zvláštní režimy pravidelných úklidů v návaznosti na provoz
· Zajištění speciálního hygienického programu
· Čistění a celoroční údržba venkovních prostor
· Školení pracovníků úklidu na dodržování bezpečnostních a provozních norem

GENERÁLNÍ ÚKLID

· Výškové čištění skleněných ploch
· Speciální čistění fasád za pomoci horolezecké techniky
· Mytí oken a skleněných příček
· Čištění koberců a čalouněného nábytku
· Strojní čištění podlah
· Nanášení vosků na bázi polymerů
· Krystalizace mramoru
· Speciální a hygienické služby

VÝŠKOVÉ PRÁCE

· Nátěry a opravy fasád
· Nátěry konstrukcí
· Montáž hromosvodů
· Montáž vzduchotechniky
· Spárování panelových domů
· Kácení stromů
· Instalace vánočních stromů
· Mytí a čištění fasád
· Ochrana proti ptactvu
· Odstranění grafity
· Stavební práce
· Hydroizolační práce

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

· Celoroční údržba zeleně
· Sekání travnatých ploch
· Prořezávání stromů
· Návrhy a výsadba venkovních i interiérové flóry
· Údržba odpočinkových a parkových zón

POKLÁDÁNÍ PODLAHOVÝCH KTYTIN

· Pokládka koberců, možnost pokládky s kobercovou podložkou
· Lepení kobercových pruhů a lišt
· Lepení koberců na schody
· Pokládka PVC, linolea a marmolea
· Pokládka vinylových podlah

GENERÁLNÍ ÚKLID PRODEJEN

· Čištění skleněných ploch
· Speciální čistění fasád
· Mytí oken a skleněných příček
· Strojní čištění podlah
· Nanášení vosků na bázi polymerů
· Krystalizace mramoru
· Speciální a hygienické služby

ČIŠTĚNÍ MRAZÍCÍCH A CHLADÍCÍCH BOXŮ

· Profesionální čištění mrazících a chladících boxů

MONTÁŽE REGÁLŮ A CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ V SUPERMARKETECH

· Profesionální montáže regálů a chladících zařízení v supermarketech

DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ

· Doplňování zboží podle pokynů zákazníka

 

CONSTRUCTION
Společnost Foster Facility a.s. se od roku 2017 věnuje stavební činnosti. Provádíme vše od malých stavebních oprav a úprav až po kompletní výstavbu nové stavby podle projektové dokumentace.

HOTLINE – STAVEBNÍ OPRAVY, HAVÁRIE

· Zajišťujeme hotline stavební opravy a havárie

STAVBA NA KLÍČ

· Stavební povolení
· Vypracování rozpočtu
· Zajištění subdodavatelů
· Stavební práce a úpravy – Exteriéry
· Stavební práce a úpravy – Interiéry – Zednické práce, pokládání dlažby, obkladů
· Kompletní vedení stavby
· Závěrečná kolaudace

Kariéra

POKOJSKÁ

– provádění běžného úklidu pokojů
– úklid a desinfekce koupelen a WC
– výměna ložního prádla
– dodávání mýdel, šamponů a ručníků
– úklid chodeb
– generální úklid pokojů

UKLÍZEČ/KA VEŘEJNÝCH PROSTOR

– provádění pravidelného úklidu místností a objektů
– čištění oken a toaletních zařízení
– provádění desinfekce
– údržba venkovních ploch
– práce s čistícími stroji

HOUSEMAN

– rozvoz a svoz ložního prádla
– mytí informačních tabulí, dveří, vstupních ploch, výtahů, schodů
– mytí osvětlení a obložení nad výšku 1,5 m
– vysávání koberců na chodbách, strojové čištění chodeb
– čištění ploch kolem komunálního odpadu, třídění a svoz odpadu z pater

PRACOVNÍK DO KUCHYNĚ

– pomocné práce v kuchyni (umývání nádobí)
– spolupráce s kuchařem a číšníkem
– uskladňování a kontrola zboží
– čištění a údržba zařízení
– výpomoc při výrobě jídel

PRACOVNÍK DO PRÁDELNY

– třídění, skládáni prádla
– obsluha mandlů, expedice prádla
– ostatní manipulační práce

SUPERVIZOR/PATROVÁ HOSPODYNĚ

– řízení a organizace práce pokojských
– kontrola pokojů, kontrola dodržování standardů hotelu
– kontrola úklidové chemie a prostředků
– vedení evidence a kontroly hotelového prádla
– přejímka hostovského prádla

HOUSEKEEPING MANAGER

– organizace práce na úseku housekeepingu
– odpovědnost za kompletní úklid hotelu
– dohled nad čistotou a dodržování standardů hotelu
– rozdělování pracovních úkolů
– kontrola kvality provedené práce pracovníků
– trénink nových pracovníků

Management

Supervisory Board

Management Board

Hospitality

Retail

Construction

Finance

HR

Office

Kontakty

captcha

Foster Facility a.s.
Pod kapličkou 3149/18
130 00, Praha 3
IČ: 024 20 244
DIČ: CZ02420244
Tel: +420 224 283 456
info@fosterfacility.com